تکمیل عضویت

برای مشاهده محصولات و قیمت ها در ابتدا بایستی فرم عضویت را تکمیل کرده و ارسال کنید . اشخاص حقیقی بایستی فرم مربوط به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی فرم مربوطه به اشاخص حقوقی را تکمیل و ارسال نمایند

مشاهده محصولات و خرید

بعد از ارسال فرم عضویت شما توانایی ورود به حساب کاربری خود را داشته ولی دسترسی برای مشاهده محصولات و ثبت سفارش منوط به تایید اطلاعات توسط کارشناسان میباشد که نتیجه این بررسی از طریق پیامک خدمت شما اطلاع رسانی میشود